ایجاد و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در سطح دهستان

ایجاد و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در سطح دهستان

🔸رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در جمع دانش آموختگان شهرستان بهشهر بر ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی در سطح روستا برای ورود دانش به عرصه تولید تاکید کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی سنم استان، کاوه جعفری خورشیدی یکی از رسالت های سازمان را ورود دانش به عرصه کشاورزی دانست و گفت: سازمان با استفاده از پتانسیل نیروی انسانی در گرایش کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد مراکز دهستان ها نقش موثری در انتشار دانش و تکنولوژی ایفا می کند.

🔸این مقام مسئول بیان کرد: اعضای سازمان مستقر در سطح دهستان ها با ایجاد مراکز فنی و مهندسی و سهم بری دانش از تولید و کشاورزی قراردادی، ضمن ارتباط دو سویه با تولید کنندگان می توانند در جهش تولید محصولات گام اساسی بردارند.

🔸رییس شورای نظام مهندسی استان اظهار نمود: اولین کار کارشناسان مستقر در سطح دهستان ها، شناسایی پتانسیل های موجود، آمایش سرزمین در مناطق روستایی باید باشد. و این امر در ارائه خدمات فنی و مهندسی به نحو مطلوب به بهره برداران مثمر ثمر می باشد.

🔸شایان ذکر است: در این جلسه کارشناسان مذکور بر اساس روستاهای محل سکونت به ۹ مرکز( روستا های: پاسند، رمدان، حسین آباد، غریب محله، گرجی محله، شهید آباد، سارو، التپه و زاغمرز) تقسیم و مقرر گردید: درخواست مجوز در سامانه سانکا ثبت، تا در اسرع وقت توسط کارشناس مربوطه بررسی و مجوز لازم صادر شود.

مطالب مرتبط