الزام دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی جهت شرکت در مناقصات و استعلامات خوزستان

✅ الزام دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی جهت شرکت در مناقصات و استعلامات استان

🔸 مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان خوزستان موضوع الزام دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی جهت شرکت در مناقصات را به ذی حسابان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، شهرداریها و مدیران مالی دانشگاه های استان جهت تثبیت جایگاه پروانه اشتغال مهندسین کشاورزی و ضرورت رعایت مفاد قانونی مربوطه ابلاغ کرد.

🔸بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، طبق ماده (۳) قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی دستگاه های دولتی موظف هستند که طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری را صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ارجاع نمایند.

🔸شایان ذکر است مطابق ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، تمامی مهندسین کشاورزی برای انجام فعالیت های مهندسی ملزم به دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشند.

مطالب مرتبط